team

Мартиросян Армине Ашотовна

Преподаватель, кандидат филологических наук

Описание

Образование:
1992-1997гг. – Ереванский Государственный университет, факультет востоковедения.
Опыт работы: с 1997 года, 24 года.
Специализация: Восточные языки и литература (персидский язык)
Читаемые дисциплины:
 • Практикум по культуре речевого общения персидского языка, как I иностранный язык,
 • Практический курс персидского языка, как I иностранный,
 • Практический курс персидского языка как II иностранный,
 • История персидской литературы,
 • Теоретическая грамматика персидского языка,
 • Лексикология персидского языка,
 • Фонетика персидского языка,
 • История персидского языка,
 • Методика преподавания персидского языка,
 • Критическое мышление.
 • Социолингвистика.
 • Стилистика персидского языка.

Научные интересы

 • Персидский язык и литература;
 • Критическое мышление;
 • Межкультурная коммуникация;
 • Методика преподавания;
 • Лингвистика.

Список основных публикаций

 • “Լուսավորական գրականությունը Իրանում և Զայն-ալ Աբիդին Մարաղեիի “Իբրահիմ բեկի ճանապարհորդության օրագիրը” վեպը”,“ORIENTALIA”, 2007, стр. 52-59.
 • “Ս.Նազարյանցը Սաադիի “Գոլեսթանի” թարգմանիչ”, ՆՈՐ-ԴԱՐ, Համահայկական հանդես, Երևան, 2010, 1-2, стр. 52-56.
 • “Նասիր-Խոսրովի “Սաֆար-նամեն” որպես միջնադարյան պարսից մեմուարային գրականության հուշարձան”, Բամբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2010, стр. 24-31.
 • “Խաղանի Շիրվանին որպես պարսկական գրականության ուղեգրության ժանրի ավանդույթի շարունթկող”, Բամբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2011, стр. 14-20.
 • “Պարսից արձակ լեզվի պարզեցման միտումների դրսևորումները XIX դարի սկզբի ուղեգրություններում”, Իրան նամէ, Արևելագիտական հանդես, Հ. 42-43, Երևան, 2010-2011, стр. 91-94.
 • “XIX դարի պարսկական մեմուարային գրականության ստեղծման նախադրյալները”, сборник статей Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2012г. стр. 297-306.
 • “Հայաստանը Նիզարիի “ՍաՖար-նամե” պոեմում”, сборник статей Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2013г. Стр 287-293.
 • “Օրագրերի ենթաժանրը XIX դարի Իրանի մեմուարային գրականության մեջ”, ԿԱՆԹԵՂ, Գիտական հոդվածների հավաքածու, Հ. 4 /57/, <Ասողիկ> հրատարակություն, Երևան, 2013, стр. 27-39. http://kantegh.asj-oa.am/1622/
 • “Армения в путевых записках и дневниках персидских путешественников”. Сборник статей Российско-армянского (Славянского) университета. Ереван: изд. РАУ, 2014, стр. 287-293.
 • “XIX դարի պարսից գրական արձակի լեզվա-ոճական խնդիրները և սաֆար-նամեները”, թեզիս, 21st CENTURY CHALLENGES IN PHILOLOGY AND FOREIGHN LANGUAGE TEACHING: FROM THEORY TO PRACTICE, IV international scientific conferance, Ереван, изд. РАУ-2014, 42-43.
 • “Մոզաֆար-ադ-դին շահ ղաջարի ճամփորդական օրագրերը որպես պարսից հուշագրային գրականության նմուշ”, Сборник статей 9-ой годичной научной конференции Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2015г.
 • “Նասր-ադ-դին շահ Ղաջարի ճամփորդական օրագրերը”, Сборник статей 10-ой годичной научной конференции Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2016г.
 • “Նոր ժամանակներում պարսից գրական արձակի լեզվի պարզեցման միտումների արտացոլումը Աբու Թալեբ Խանի “Մասիր-ե Թալեբի” (“Թալեբիի ուղին”) ուղեգրությունում”, Сборник статей 11-ой годичной научной конференции Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2017г.
 • “Репрезентация толерантности в персидской путевой литературе”. Международная научная конференция: Межкультурная коммуникация и проблемы толерантности (Междисциплинарный подход), Ереван, 6-7 октября, 2017 г.
 • “Россия в персидской мемуарной литературе 19 века”, Сборник статей 12-ой годичной научной конференции Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2018г.
 • «Стиль и язык рассказов Шахрияра Манданипура», Международная науно-методическая конференция Technology and Linguistics: From theory to practice, тезисы докладов в соавторстве с Мариам Мосави, аспиранткой Гиланского Университета. 14-15 ноября 2019г., Ереван, изд. РАУ, стр. 43-44
 • Восприятие языка современного персидского рассказа на примере рассказов Шахрияра Манданипура, сборник статей 13-ой годичной научной конференции Российско-армянского (Славянского) университета, Ереван, изд. РАУ, 2019г.

Дисциплины