team

Саакян Карине Жораевна

К.фил.наук, ИО доцента

Описание


Образование: высшее.
Опыт работы: Ереванский государственный университет.
Специализация:  Армянский язык и литература, методика преподавания армянского языка.
Читаемые дисциплины:  армянский язык и литература.
Повышение квалификации:  Курсы переподготовки армянского языка и литературы (РАУ),  разработка интерактивного электронного курса обучения в системе Moodle (РАУ).
Награды, гранты:  Золотая медаль ЕГУ.
 

Научные интересы

  • Ускоренное изучение армянского языка для новичков.

Список основных публикаций

  • Հայոց լեզու /դասագիրք ՀՌՀ ուսանողների համար/, 1-ին մաս, Երևան, 2012:
  • Հայոց լեզու /դասագիրք ՀՌՀ ուսանողների համար/ , 2-րդ մաս, Երևան, 2014:
  • Բարբառային բառերի և դարձվածքների կիրառությունը Հրանտ Մաթևոսյանի <<Օգոստոս>> և <<Ծառերը>> ժողովածուներում, Լրաբեր Հայ-ռուսական/սլավոնական/ համալսարանի, Երևան, 2017:
  • Բագրատ Ներսիսյան, Կարինե Սահակյան - Յոթ հոլովի տեսությունը հիմնավորելու նոր մեթոդ «ՎԷՄ» հանդես 2017թ.:
  • Հայոց լեզվի վարժությունների ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան , 2018:
  • Ժ.Ռոստոմյան, Կ,Սահակյան, «Խոսենք հայերեն», ՀՌՀ հրատարակչություն, 2018:
  • <<Հայերենի և ռուսերենի դերանունների համեմատական վերլուծություն>> , ՀՌՀ 14-րդ տարեկան գիտաժողով, էջ 346, ՀՌՀ հրատ., 2020:
  • «Այվազյանական ընթերցումներ» , <<Ա.Այվազյանի փոքր արձակի լեզվաոճական առանձնահատկությունները>>, ՀՌՀ, 2021:
  • <<Գործնական գրությունների տեղեկագիր>> , Երևան, 2021:

Дисциплины