team

Ростомян Женя Вардановна

К.пед.наук, доцент

Описание

Образование:  высшее.
Опыт работы: Телекомпания РА, Государственная языковая инспекция РА.
Специализация: армянский язык и литература, методика преподавания армянского языка.
Читаемые дисциплины: Армянский язык, риторика.
Повышение квалификации:  
Курсы переподготовки по армянскому языку и литературе (Российско-Армянский (Славянский) университет).
IT-обучение в образовательном процессе (Российско-Армянский (Славянский) университет).
Разработка интерактивного электронного курса в системе Moodle (Российско-Армянский (Славянский) университет).
 

Научные интересы

  • Психолингвистика.

Список основных публикаций

  • Էլեկտրոնային դասերը և դրանց արդյունավետությունը լեզվուսուցման մեջ - Տարեկան գիտաժողով գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ հրատարակչություն, 2015 թ., էջ 200- 206:
  • Հովհաննես Թումանյանը Հրանտ Մաթևոսյանի հրապարակախոսության մեջ – <<ՀՌՀ Լրաբեր>>, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, թ.:
  • Հովհաննես Թումանյանը Հրանտ Մաթևոսյանի հրապարակախոսության մեջ – <<ՀՌՀ Լրաբեր>>, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ.:
  • Հայերենի արագացված ուսուցում. սխալների տեսակները, դրանց ուղղումը և այս հարցի նկատմամբ եղած մոտեցումները - Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, Լինգվա, 2015 թ., էջ 92-102:
  • Տեքստ – ենթատեքստ. համատեքստային փոխկապակցվածությունը Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեծամոր» վիպակխոհագրությունում - Լրաբեր Հայ-ռուսական (սլա-վոնական) համալսարանի. հումանիտար և հասարակական գիտություններ, ՀՌՀ հրատարակչություն, № 2, 2015 թ., էջ 114-124:
  • Հայրենիք-պետություն-քաղաքացի ըմբռնումների փոխկապվածությունը Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ - Մաթևոսյանական ընթերցումներ, Երևան-2017, էջ 67-78։
  • Մաթևոսյանական ընթերցումներ - Երևան- 2017թ. , 298 էջ:
  • Թարգմանության տեսություն. լեզվաբանական հայեցակետ - Երևան-2018թ, 325 էջ:
  • Խոսենք հայերեն – 2018 , համահեղինակ՝ Կ.Սահակյան – 544 էջ:

Дисциплины