team

Мурадян Армине Рафиковнa

К.псих.н., преподаватель

Описание

Образование: психолог бакалавр, магистратура.
Опыт работы: 27 лет.
Специализация: дошкольная и школьная психология.
Читаемые дисциплины: «Психология развития и возрастная психология», «Прикладная психология», «Консультирование по проблемам детско-родительских отношений», «Консультирование по вопросам подготовки к браку», «Методы эффективной психотерапии и психокоррекции», «Методика преподавания психологии», «Психология и педагогика»,«Юридическая психология», «Актуальные вопросы психологии управления», «Экономическая психология».
Повышение квалификации:
«Инклюзивное образование: психолог в рамках    инклюзивного образования», 2020г.
“Психолог в школе” Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания. Современные психолого-педагогические технологии в образовании, 2021г.
 

Научные интересы

 • Семейная психология;
 • Психотерапия;
 • Детско-родительские взаимоотношения.

Список основных публикаций

 • Անբարենպաստ ընտանիքները` որպես դեռահասների վարքի «ռիսկայնության նախապայման: «Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես, «Զանգակ-97հրատ., թիվ 1-2, 2010թ.:
 • Դերային բախումները և դերային մրցակցության դրսևորումները ներընտանեկան փոխհարաբերություններում: Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես, 2011,1-2,էջ75-80:
 • Ընտանիքը որպես սոցիալ –հոգեբանական հետազոտման առարկա: Հոգեբանությունը և կյանքը հանդես, 2011,3-4,էջ163-166:
 • Ախտածին դերերի առաջացման, դրսևորման և ազդեցության մեխանիզմների հետազոտական վերլուծություն: Մանկավարժական միտք հանդես, Զանգակ: հրատ., թիվ 3-4, 2014թ:
 • Ընտանեկան ախտածին դերերի ազդեցությունը ներընտանեկան հարաբերությունների վրա. հիմնախնդրի սոցիալ-հոգեբանական մեկնաբանություններ: Նյութեր «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային: գիտաժողովի: ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան 2015թ.:
 • Ամուսնալուծության ռիսկերի հաղթահարումը իբրև ընտանիքի պահպանման գրավական: <<Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ>> ,միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես,Խ.Աբովյանի անվան Պետական մանկավարժական համալսարան: Թիվ 3, 2017 ,էջ84-92:
 • Ներընտանեկան ախտածին դերերի և ճգնաժամերի դրսևորման փուլերն ընտանիքում: <<Կաճառ>>գիտական տարեգիրք,գիտական հոդվածների ժողովածու,ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն:
 • Ավագ նախադպրոցականի մտածողության զարգացումը ապագա մասնագիտության զարգացման համատեքստում: Международная научно-практическая конференция "Проблемы разжития личности в условиях глобализации:психолого педагогические аспекты" . РАУ,Ереван,Армения2019г.стр19-25.

Дисциплины