team

Лобян Лилит Дерениковна

Кандидат филологических наук, старший преподаватель

Описание

Образование: 2001-2006гг. - Ереванский Государственный Лингвистический Университет им. В.Я.Брюсова.
Специализация:
 филология, педагогика , литературоведение.
Читаемые дисциплины: Практический курс иностранного языка (французский язык).
Повышение квалификации:
  1. Attestation de participation au seminaire de formation de didactique du français langue étrangère (FLE).
  2. La publicité en classe de FLE, La grammaire ludique, La civilisation en classe de FLE , L’utilisation des ressources TV5 Monde et RFI, L’humour en classe de FLE,  24-27 juin 2019.
  3. Certificat de stage. Formation en Innovation pédagogique. Du14-17 janvier 2020

Научные интересы

  • Межкультурная коммуникация;
  • Лингвистика.

Список основных публикаций

  • Բոդլերը` Էդգար Պոյի թարգմանիչ և քննադատ, «Համատեքստ-2013», Եր., ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 226-232:
  • Էդգար Պոն ֆրանսիական գրականության և քննադատության մեջ (Բոդլերից առաջ և Բոդլերից հետո), «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես),Եր., ԵՊՀ, 2014, թիվ 2(17), էջ153-161:
  • Էդգար Պոյի պոետական կերպարի իմաստավորումը Շ. Բոդլերի և Ս. Մալարմեի թարգմանություններում, «Հանդես» (Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու), 2015,թիվ16, Եր., Երևանի թատրոնի և կինոյի պետ.ինստիտուտ, «Վան Արյան» հրատ., էջ 209-214:
  • Է.Պոյի արձակի ֆրանսերեն թարգմանությունների առանձնահատկություն¬ները, «Աստղիկ 26», Եր. ԵՊՀ, Լուսակն հրատ., 2016, էջ65-78:

Дисциплины