team

Хачатрян Асмик Рафиковна

Д.фил.н., доцент

Описание

Образование: высшее.
Опыт работы: Институт языка им. Г. Ачаряна НАН РА.
Специализация: армянский язык и литература.
Читаемые дисциплины: армянский язык.
 

Список основных публикаций

 • «Իրականության յուրահատուկ ընկալման բառային դրսևորումները Համշենի բարբառում», «Ջահուկյանական ընթերցումներ», գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2018, էջ 113-124:
 • «Հին հայերենյան բառաշերտի որոշ իրողությունների արտացոլումը Համշենի բարբառում», «Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2019, էջ 66-76:
 • «Տանը կից որոշ կառույցների անվանումները հայերենի բարբառներում», Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Գյումրի, «Գիտություն» 2019, էջ 275-278:
 • «Համշենի բարբառի բարբառային հնաբանությունների շուրջ», «Հայոց լեզվի պատմական ուսումնասիրության արդի խնդիրների շուրջ», ԼԻ, հայերենագիտական գիտաժողով, Ե., 2019, էջ 57-67, «Գիտություն»:
 • «Բառիմաստային յուրօրինակ զարգացումները Համշենի բարբառում», Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական հոդվածների «Ջահուկյանական ընթերցումներ» ժողովածու, Ե., 2020, էջ 77-87,«Գիտություն»:
 • «Դիտարկումներ բարբառային հայերենում տան օժանդակ որոշ կառույցների անվանումների շուրջ»: Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան : Հայագիտությունը Մոնղոլիայում: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Ե., 2020, էջ 84-93: «Վառմ» հրատ.:
 • «Իմաստափոխության իրողությունները Համշենի բարբառում» «Ջահուկյանական ընթերցում¬ներ» հայերենագիտական գիտաժողովի նյութեր, ԼԻ, 2021թ.:
 • «Ծիսապաշտամունքային որոշ բառեր Համշենի բարբառում», ՀՀ.ԳԱ Հ.Աճառյանի անվան ԼԻ հիմնադրման 75-ամյակի առթիվ «Հայերենագիտության արդի խնդիրներ» խորագրով առցանց գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2018, էջ 41-51:
 • «Արագածոտնի մարզի բարբառային որոշ իրողություններ», ԼԻ, «Լեզու և խոսք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ե., 2019, էջ 135-146:
 • «Ազգակցական հարաբերություններ արտահայտող բառանունների բարբառային պատկերը Արագածոտնի տարածաշրջանում», «Արդի հայերենագիտության խնդիրներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, ԼԻ, Ե., 2020, էջ 72-83:
 • «Տուն և տնտեսություն իմաստային դաշտն արտացոլող բառանունների բարբառային պատկերը Արագածոտնի տարածաշրջանում», ԼԻ, «Լեզու և խոսք» առցանց գիտաժողով, Ե., 2020. Էջ 41-51:
 • Գրական արևմտահայերենի և ՀՀ տարած¬քում գործառող Կը ճյուղի բարբառների առնչությունները, Ասողիկ հրատ. 2016 թ., 240 էջ , հեղինակակից Վ.Կատվալյան, Ա.Աբրահամյան, Ջ.Բառնասյան:
 • Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր», նյութեր, պրակ 1. , Գեղարքունիք, Հ.Աճառյանի ԼԻ հրատարակ.` 2021 թ, 209 էջ, հեղինակակից Վ.Կատվալյան, Գ.Մկրտչյան:

Дисциплины