team

Аветисян Роланд Аветисович

К.ф.н., доцент

Описание

Образование: высшее.
Опыт работы: Министерство культуры РА, Министерство образования и науки.
Специализация: армянский язык и литература.
 

Список основных публикаций

  • Դավիթ Գյուլզատյան, Ռոլանդ Ավետիսյան - Ածականների աստիճանակազմության քննություն՝ հանդիպադրությամբ արդի արևելահայ և ռուսաց գրական լեզուների , ՀՌՀ «Լրաբեր» 2017:
  • Դավիթ Գյուլզատյան, Ռոլանդ Ավետիսյան, Կարինե Սահակյան - Գրական արևելահայերենի հոլովումների տիպաբանությունը՝ լեզվաբանական և նշանագիտական հայեցակետերով - Վանաձոր, «Մխիթար Գոշ» հանդես 2017:
  • Ռոլանդ Ավետիսյան - Ածականների ոճական արժեքը Ս․Կապուտիկյանի պոեզիայում «Լեզու և լեզվաբանություն» հանդես 2017թ.:
  • Բագրատ Ներսիսյան, Ռոլանդ Ավետիսյան Եղանակի քերականական կարգը ժամանակակից արևելահայերենում - ԵՊՀ, «Հայագիտական հանդես » 2017թ:
  • Բագրատ Ներսիսյան, Ռոլանդ Ավետիսյան Ժամանակի քերականական կարգը ժամանակակից արևելահայերենում - Ժողովածու 2017թ:
  • <<Գևորգ Էմինի <<Սասունցիների պարը>> պոեմի պոետիկան>>, ՀՌՀ <<Լրաբեր>>< 2016թ:
  • Ռ.Ավետիսյան, Վ.Գաբրիելյան - <<Ընդ եղեգան փող>> հայ պոեզիայի երկլեզվյան հրատարակություն, ՀՌՀ, 2015թ:

Дисциплины