Ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն

Բաժանմունքի մասին

Ռուսաց լեզվի ամբիոնը հիմնադրվել է 2000 թվականին: Սկզբում այն ​​գործել է որպես ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն։ 
Համալսարանի ընդլայնմամբ, նոր ֆակուլտետների ի հայտ գալով և ՀՌՀ-ի բոլոր մասնագիտությունների համար ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդաբանության ինտենսիվացման ու կատարելագործման անհրաժեշտության պատճառով՝ ռուսաց լեզվի ամբիոնն առանձնացվեց այլ մասնագիտություններից և 2004 թվականից համարվում է համաբուհական ամբիոն։
2007 թվականին բանասիրական ֆակուլտետի բացմամբ ամբիոնը ներգրավվեց ֆակուլտետի կազմում,  բայց մնաց նաև համալսարանի մաս: 2008 թվականին ամբիոնը վերակազմավորվեց ու վերանվանվեց  ռուսաց լեզվի և մասնագիտական ​​հաղորդակցության ամբիոն: Ներկայումս ամբիոնը ՀՌՀ հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի գիտակրթական ստորաբաժանումն է։
Ամբիոնի ներկայիս ղեկավարն է բ. գ. թ., դոցենտ Կարեն Սուրենի Հակոբյանը։
Ամբիոնը մշտական
​​գիտամանկավարժական կապ ունի Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական ​​համալսարանի, Ա.Ս. Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան ինստիտուտի (ՌՈՒԴՆ) և Ռուսաստանի Դաշնության այլ բուհերի հետ: Ամբիոնը պարբերաբար անցկացնում է գիտամեթոդական սեմինարներ, ինչը թույլ է տալիս հանդես գալ որպես առաջատար կազմակերպություն՝ թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանության գործում: Ամբիոնի հիմնական նպատակն ու խնդիրը կրթական արդյունավետ մեթոդիկայի մշակումն է, որն ուղղված է, մի կողմից, ռուս մշակութային արժեքների մեջ ներթափանցելու եղանակով ռուսաց լեզվի ուսուցման հնարների և մեթոդների մշակմանը և կատարելագործմանը,  իսկ մյուս կողմից՝ ռուսական ազգային մշակույթի ըմբռնմանը՝ ռուսաց լեզվի միջոցով։


Ամբիոնի հիմնական գիտական ​​և գիտամեթոդական ուղղությունները՝
● ռուսաց լեզվի և մշակույթի ուսումնասիրության արդի խնդիրներ,
● ռուսերենի ուսուցման մեթոդներ (որպես մայրենի և օտար լեզու),
● ռուսաց լեզվի և մշակույթի ուսուցման և հետազոտության մեջ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներգրավում,
●ռուսական ազգային մշակույթի ընկալման ապահովում ռուսաց լեզվի միջոցով,
● լեզուների համեմատական-զուգադրական ​​և տիպաբանական ուսումնասիրություն,
●  լեզվաբանական պրագմատիկա և հաղորդակցական լեզվաբանություն,
● ժամանակակից թեստաբանություն. ռուսաց լեզվի իմացության մակարդակի օբյեկտիվ չափման հնարներ և ընթացակարգեր:
 

Ծրագրեր

team

Հակոբյան Կարեն Սուրենի

Բ․գ․թ․, դոցենտ

Տեղեկատվություն

Գիտական հետաքրքրություններ

  • Ընդհանուր լեզվաբանություն;
  • Լեզվի և լեզվաբանության պատմություն;
  • Լեզվաբանական իմաստաբանություն և պրագմատիկա;
  • Շարահյուսություն;
  • Խոսքի սպասարկման մասերի տեսություն;
  • Տեքստի լեզվաբանություն;
  • Ճանաչողական լեզվաբանություն.

Հրապարակումների ցուցակ

Ֆայլեր