Հոգեբանության ամբիոն

Բաժանմունքի մասին

«Հոգեբանություն» ուղղությունն ունի Ռուսաստանի Կրթության և գիտության նախարարության կողմից տրված լիցենզիա՝ 37.03.01 և իրականացնում է հոգեբանության բակալավրիատի կրթություն: Հոգեբանության մագիստրոսների պատրաստման նպատակով ևս համալսարանն ունի լիցենզիա՝ 37.04.01, ստացել է նաև ասպիրանտուրա բացելու համար լիցենզիա՝ 19.00.01 հետևյալ մասնագիտացումների գծով. ընդհանուր հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, հոգեբանության պատմություն։ Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում «Հոգեբանություն» մասնագիտության մագիստրոսական ծրագրերն անցկացվում են «Անձի հոգեբանություն», «Կառավարման հոգեբանություն», 2011թ.-ից՝ «Քաղաքական հոգեբանություն», 2018թ.-ից՝ «Ընտանիքի հոգեբանություն և ընտանեկան խորհրդատվություն», 2022 թ.-ից մագիստրոսական ծրագրով կբացվի նաև «Ռազմական հոգեբանություն»։ Մագիստրատուրայի առաջին շրջանավարտները ավարտել են 2010-2011 ուսումնական տարում։

Ընդհանուր տեղեկություններ.

 1. Համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնը բացվել է 2005թ.
 2. Հոգեբանության ամբիոնը գտնվում է Հումանիտար գիտությունների ինստիտուտի ենթակայության տակ
 3.  «Հոգեբանության» ամբիոնի վարիչ է՝ Ասյա Սուրենի Բերբերյանը, հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
 4. Հոգեբանության ամբիոն վարիչի պաշտոնում Ասյա Սուրենի Բերբերյանը նշանակվել է 2005թ.՝ ամբիոնի բացման պահից
 5. Աշխատասենյակի համարը՝ սենյակ 440 15քմ. մակերեսով:

Ուսումնական գործունեություն.
 1. Ամբիոնի տարեկան ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը՝ 8708.1 ժամ
 2. Ընդհանուր մասնագիտական և մասնագիտացված առարկաների ցիկլը բակալավրիատում ներառում է 39 կրթական դասընթաց
 3. Ամբիոնում դասախոսական կազմի որակական բնութագիրը. աշխատողների ընդհանուր թիվը՝ 26, որոնցից 6-ը հիմնական աշխատողներն են։ «Հոգեբանություն» ուղղությամբ դասավանդման աշխատանքներում ներգրավված են 7 գիտությունների դոկտորներ, 13 գիտությունների թեկնածուներ, ուսումնադաստիարակչական անձնակազմ՝ 1 հոգի՝ ամբիոնի ղեկավար:
Դասախոսների ընդհանուր թվի 80%-ը գիտական կոչում ունեն։
 1. Մասնագետների վերապատրաստման հիմնական ոլորտները՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա
 2. Բակալավրիատի ուղղվածությունը՝ հոգեբանություն
 3. Մագիստրատուրայի ուղղվածությունը՝ անձի հոգեբանություն, կառավարման հոգեբանություն, քաղաքական հոգեբանություն, ընտանեկան հոգեբանություն և ընտանեկան խորհրդատվություն, ռազմական հոգեբանություն:

Ծրագրեր

team

Բերբերյան Ասյա Սուրենի

Հ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Տեղեկատվություն

Կրթություն՝ բարձրագույն։
Աշխատանքային փորձ՝ 38 տարի:
Մասնագիտացում՝ 19.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության պատմություն և տեսություն, անձի հոգեբանություն։
Ուսումնասիրվող առարկաներ՝ Ընդհանուր հոգեբանություն, Բարձրագույն կրթության հոգեբանություն, Ժամանակակից ընդհանուր և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ, Հոգեբանության դասավանդում բարձրագույն կրթության մեջ, Մանկավարժական հաղորդակցության վերապատրաստում:
Վերապատրաստում՝
1. Բերբերյան Ա.Ս. Վերականգնման դասընթացներ «Հրապարակում և նախագծային գործունեություն ԵՄ երկրներում. տեսությունից մինչև պրակտիկա» Չեխիա, Պրահա, սեպտեմբերի 25-29, 2019թ.
2. Բերբերյան Ա.Ս. «Մասնագիտական ​​կրթության որակի քննություն» պետական, մասնագիտական-հասարակական և միջազգային հավատարմագրման ընթացակարգերի համար փորձագետների պատրաստման ծրագրով խորացված վերապատրաստման դասընթացներ, Մոսկվա, 07.11-12.11.
3. Բերբերյան Ա.Ս. Վերականգնման դասընթացներ. «Ժամանակակից հոգեբանական և մանկավարժական տեխնոլոգիաները կրթության մեջ», Մոսկվա, 2021 թ
4. Բերբերյան Ա.Ս. Վերապատրաստման դասընթացներ. «Թվային սերունդ. վերապատրաստման և կրթության տեխնոլոգիաներ», Մոսկվա, 2021 թ
Մրցանակներ, դրամաշնորհներ (2016-2021).
1. Ռուսաստանի Դաշնության կրթության և գիտության նախարարության դիպլոմ կրթական գործընթացի զարգացման և կատարելագործման ուղղությամբ երկար տարիների արդյունավետ աշխատանքի, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների պատրաստման գործում նշանակալի ներդրման համար (2016 թ.)
2. Մասնագիտական ​​հանրությանը մատուցած ծառայությունների համար դափնեկիրի դիպլոմ (2016 թ.):
3. Ռուս-հայկական համալսարանի վաստակավոր պրոֆեսոր (2018 թ.)։
4. Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի (ՌԴ) «Հոգեբանության վաստակի համար» շքանշան 2021 թ.
5.ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ոսկե մեդալ, 2021 թ
6. ՀՌՀ ոսկե մեդալ, 2021 թ
Դրամաշնորհներ (2016-2021):
1. ՌԳՆՖ՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական ​​կոմիտեի աջակցությամբ՝ թիվ ԳՊԿ գիտական ​​նախագծի շրջանակներում։
Ազգային ինքնության անհատականության կողմից ինքնաըմբռնման ձևավորման հոգեբանական ասպեկտը հետխորհրդային տարածքում պատմական փորձի համատեքստում (Ռուսաստանի և Հայաստանի երիտասարդության ուսումնասիրության հիման վրա)
Բերբերյան Ա.Ս.- որպես ղեկավար՝ 2016-2017 թթ
2. ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական ​​կոմիտեի դրամաշնորհ՝ «Անհատականության զարգացման հիմնախնդիրները գլոբալիզացիայի համատեքստում. հոգեբանամանկավարժական ասպեկտներ» II միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի անցկացման համար 2019 թ.
3. ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական ​​կոմիտեի թեմատիկ դրամաշնորհ «Անձի էթնիկական ինքնության հոգեբանական ասպեկտները պատմական փորձառության և էքզիստենցիալ լիարժեքության համատեքստում (հիմք ընդունելով հայ երիտասարդության ուսումնասիրությունը 2008 թ. Հայաստան և Ռուսաստան)», 2021 թ:
 

Գիտական հետաքրքրություններ

 • Բարձրագույն կրթության հոգեբանություն;
 • Ինքնության հոգեբանություն;
 • Անձի հոգեբանություն;
 • Մարդասիրական հոգեբանություն.

Հրապարակումների ցուցակ

 • Берберян А.С..Осмысление Я-концепции личности студента в реализации гуманистической позиции в процессе непрерывной практики. Сборник материалов международной научной конференции "Модернизация непрерывной практики и внедрение механизмов организации в системе высшего педагогического образования", Ереван 2013, стр. 256-260
 • Берберян А.С. Компетентностный подход к обучению в контексте гуманистической парадигмы высшего образования. 4-ая Международная научная конференция. «Современные проблемы теоретической и прикладной психологии» 25-27 октября 2013 г. стр.226-228
 • Берберян А.С. Проектирования учебного предмета на базе гуманизации вузовского обучения. В сборнике "Профессионализация личности в образовательных институтах и практической деятельности: теоретические и прикладные проблемы социологии и психологии труда и профессионального образования", Материалы II международной научно-практической конференции. 10-11 февраля 2013 года, стр. 50-55
 • Берберян А.С. Понятие субъекта в образовательной парадигме как отражение гуманистических установок. В сборнике "Гуманизация обучения и воспитания в системе образования: теория и практика", Материалы II международной научно-практической конференции, 20-21 марта 2013 года, Прага, стр. 16-24
 • Берберян А.С. Перспективы развития системы высшего образования Армении: гуманизация или гуманитаризация? Актуальная психология Научный вестник. Ереван, 2018, №1. С.19-29
 • Берберян А.С. , Лалаян М.Г. Личностное самоопределение студентов как психологическая проблема Одиннадцатая годичная научная конференция. Сборник статей РА, Ереван, 2017. Часть I, стр.338-43

Ֆայլեր