НовостиСтуденческая конференция по литературе
19.04.2017
 
18-20 апреля в РАУ  проходит студенческая конференеция, приуроченная 20-и летию университета.  В этом году в секции “Литература” участвовали также гости из Горийского государственного университета.
 
1.      С неба упали три яблока Н. Абгарян в контексте магического реализма
Авакян А.А., 4 курс
 
 
Руководитель: к.филол.н., доц. Меликсетян Л.С.
 
2.      Фольклор в романе У. Ле Гуин «Всегда возвращаясь домой»
Алексанян В.А., 4 курс
 
 
Руководитель: к.филол.н., ст. преподаватель Татевосян А.А
 
3.      Некоторые аспекты поэтики А.А. Ахматовой
Антонян А.С., 4 курс
 
 
Руководитель: к.филол.н., доц. Маргарян С.С.
 
4.      О некоторых особенностях поэтики Боба Дилана
Саркисян М.А., 3 курс
 
 
Руководитель: к.филол.н., доц. Меликсетян Л.С
 
5.      Հիշողության հետարգանդային փուլում մայր-դուստր
կապը ժամանակակից հայ պոեզիայի համատեքստում
Ալավերդյան Ս.Կ., 4 կուրս
 
 
Ղեկավար ՝ բ.գ.թ., ավ. դասախոս Ստեփանյան Ռ.Մ.
Գորիսի պետական համալսարան
 
6.      Դարձվածային միավորների գործածության
առանձնահատկությունները գեղարվեստական տարբեր ժանրերում. վեպ և պատմվածք
Միրաքյան Մ.Մ., 2 կուրս
 
 
Ղեկավար ՝ բ.գ.թ., ավ. դասախոս Մարգարյան Ի.Ա.
Գորիսի պետական համալսարան